Primers resultats preliminars del curs 2021-2022

Actualitat

Des d’Escoles Sentinella estem en continu contacte amb els centres i les persones que participen i des de l’inici del curs hem fet una sèrie d’intervencions com ara el primer tall de recollida de mostres biològiques, l’entrega dels sensors Dioxcare a cadascun dels centres participants, el retorn dels resultats del curs anterior, la tutorització de Treballs de Recerca, l’avaluació ambiental de les aules, la nova enquesta de vacunació o la dinamització de la recerca participativa al voltant de la salut mental, entre d’altres.

Fruit d’aquestes intervencions i gràcies a la col·laboració de totes les persones que participen en el projecte (alumnat, famílies, professorat i personal dels centres) podem compartir uns resultats preliminars del curs 2021-2022.

Emocions en relació a la pandèmia

L’enquesta bio-conductual que responen totes les persones que participen al projecte inclou una sèrie de preguntes sobre les emocions que s’han tingut i com s’han sentit en els últims 7 dies en relació a la pandèmia. S’inclouen sentiments i emocions com ara ansietat/estrès, preocupació, irritabilitat, avorriment, alegria, tranquil·litat, por, tristesa, soledat, manca d’il·lusió, frustració, etc. En la següent infografia hem volgut recollir les quatre emocions/sentiments amb més representació (tres emocions negatives representades en taronja i una de positiva representada en turquesa). Les dades es divideixen en tres grups: alumnat menor de 16 anys, alumnat a partir de 16 anys i personal docent i no docent.

Pel que fa a l’alumnat menor de 16 anys, observem que el 5,6% sent o ha s’ha sentit irritable, el 6,8% ha estat preocupat/preocupada i l’11% ha referit sentir avorriment. Pel que fa a la dada positiva, el 48,4% de l’alumnat menor de 16 anys afirma sentir-se amb tranquil·litat respecte a la pandèmia de COVID-19.

En quant a l’alumnat a partir de 16 anys observem que les emocions negatives presenten percentatges més alts i l’emoció positiva més baix. D’aquesta manera, el 18,3% de l’alumnat major de 16 anys afirma sentir frustració, el 22,8% preocupació i el 25,5% sent avorriment. Pel que fa a la sensació de tranquil·litat el 35,3% d’aquesta franja d’edat la refereixen com una emoció sentida en els últims set dies.

Per últim, quan li hem preguntat al personal docent i no docent participant del projecte com s’ha sentit respecte a la pandèmia, observem que el 7,5% refereix frustració, el 8,4% senyala irritabilitat i el 18,5% afirma sentir-se preocupat/preocupada. Pel que fa al sentiment de tranquil·litat, el 30,2% afirma haver-lo sentit.

 

Preocupacions sobre l’impacte de la COVID-19

En la mateixa enquesta s’incloïa una sèrie de preguntes entorn les preocupacions de les persones participants sobre l’imapcte que ha tingut la pandèmia de la COVID-19 en alguns aspectes. A continuació es fa referència a tres d’aquests aspectes.

La preocupació de poder emmalaltir l’han referit un 10,7% de l’alumnat menor de 16 anys, un 17,9% de l’alumnat a partir de 16 anys i un 20,7% del personal docent i no docent. Mentre que les xifres sobre la preocupació que familiars i/o amics puguin emmaltir han sigut més altes: 21,2% de l’alumnat menor de 16 anys, un 46,8% de l’alumant a partir de 16 anys i un 43,3% del personal docent i no docent.

Una altra preocupació que també es compartida és la de perdre’s algun esdeveniment important com ara una graducació, un casament, etc. Aquesta procupació la refereixen el 14,1% de l’alumnat menor de 16 anys, un 29,5% de l’alumnat a partir de 16 anys i un 10,5% del personal docent i no docent.

 

Avaluació ambiental

Des de que va començar el curs 2021-2022, el nostre equip de tècnics ambientals també s’ha traslladat als 23 centres per fer la primera avaluació ambiental de les aules. A continuació es presenten les dades recollides durant aquest curs.

El 48% de les escoles participants en el projecte superen els 700 ppm (part per milió) de CO2 recomanats en almenys 1 aula. Aquest valor és la mitjana dels nivells de CO2 de l’aula mesurats durant tota la jornada escolar (hores amb l’alumnat dins de l’aula i també fora com ara descansos o activitats en altres espais del centre). Cada aula s’ha estudiat durant 3-5 dies de mostreig durant la setmana d’avaluació ambiental a cada centre. Així doncs, tenint en compte que s’han instal·lat sensors de CO2 a un total de 185 aules, el 21% d’aules superen els 700 ppm recomanats per disminuir la transmissibilitat de la infecció per SARS-CoV-2 a les aules.

 

 

Les dades definitives en relació al segon curs del projecte, el curs 2021-2022, es presentaran a final del curs en un informe final on es podran trobar totes les dades detallades, incloent aquestes en relació a les emocions, les preocupacions i l’avaluació ambiental, però també d’altres relacionades amb la vacunació, la transmissibilitat i la recerca participativa.

Subscriu-te i no et perdis cap novetat del projecte!

Menu