Què és el projecte Escoles Sentinella?

Escoles Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu monitoritzar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit escolar a partir del seguiment actiu dels alumnes, famílies i treballadors/es de 25 centres educatius arreu de Catalunya durant els cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Els resultats que obtinguem ens permetran dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils per la prevenció i el control d’aquesta epidèmia.

Com es durà a terme?

Durant el període d’estudi es realitzaran qüestionaris breus per tal de recollir la informació necessària per:

Avaluar els coneixements, actituds i conductes davant de de la pandèmia de la COVID-19

Descriure l’impacte de les mesures i intervencions preventives establertes pel control de la pandèmia de SARS-CoV-2 a l’àmbit escolar.

Es realitzaran 3 qüestionaris diferents, un destinat als treballadors/es dels centres educatius, un altre als pares/mares/tutors dels alumnes menors de 16 anys i un últim als alumnes majors de 16 anys. Durant cadascun dels cursos escolars es realitzarà dues vegades el qüestionari.

Quines mesures s’adoptaran?

Per altra banda, un tècnic ambiental realitzarà les mesures necessàries a cada aula de l’escola, zones comunes i d’esbarjo per determinar, entre d’altres, la superfície dels espais i el volum de les aules. Amb aquestes mesures es podrà recollir informació estructural i ambiental dels centres.

I per últim, també es recolliran mostres biològiques de sang, saliva i frotis nasal per fer un estudi d’ocurrència del virus SARS-CoV-2 en l’alumnat i personal de l’escola que hi participin. Al llarg del curs acadèmic es faran dues recollides de mostra en els participants i s’informarà dels resultats als pares/mares/tutors dels alumnes i als centres educatius.

Voleu participar al projecte Escoles Sentinella?

Per tal de participar en el projecte, els pares/mares/tutors, els alumnes majors d’edat i els treballadors/es dels centres educatius seleccionats hauran de signar el consentiment informat ètic per acceptar la participació en el projecte. Aquest consentiment i el full d’informació han estat aprovats pel Comitè d’Investigació del Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gorina (IDIAP Jordi Gol).

Com es tractaran les vostres dades?

En tot moment, les dades corresponents a les escoles, als alumnes i als treballadors/es de les escoles seran confidencials, substituint les dades personals per un codi que permeti analitzar les dades de manera anònima.

Mapa d’escoles Sentinella

Aquest és el mapa de les escoles seleccionades com a Escoles Sentinella. Actualment només hi apareixen les 7 escoles amb les quals hem començat la implementació del projecte, a mesura que la implementació es faci extensiva a la resta de centres s’actualitzarà la informació del mapa.

Teniu dubtes?

Si teniu qualsevol dubte en relació al projecte Escoles Sentinella podeu revisar l’apartat de preguntes freqüents o contactar-nos a través del formulari.

Menú