Què és el projecte Escoles Sentinella?

Escoles Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu monitoritzar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit escolar a partir del seguiment actiu de l’alumnat, famílies i personal docent i no docent de 23 centres educatius arreu de Catalunya durant els cursos 2020/2021 i 2021/2022.

Els resultats que obtinguem ens permetran dissenyar polítiques sanitàries i educatives útils per la prevenció i el control d’aquesta epidèmia.

En que consisteix l’estudi?

Respondre una enquesta online (o en paper) adreçada a l’alumnat major de 16 anys, personal docent i no docent i famílies que contestaran en nom de l’alumnat menor de 16 anys, dues vegades durant el curs sobre actituds, coneixements i conductes envers la COVID-19 i l’impacte de la pandèmia en diversos aspectes.

Col·laborar en la recollida de mostres biològiques, si s’escau, per saber si s’ha estat en contacte amb el virus o per efecte de la vacunació (test ràpid d’anticossos mitjançant punció digital) o identificar possibles infeccions actives (tècnica de biologia molecular que permet el diagnòstic de COVID-19 mitjançant un frotis nasal). A les escoles participants durant el curs 2020-2021, se’ls recolliran a l’inici i fi de curs una mostra nasal i sang capil·lar i s’informarà dels resultats als pares/mares/tutors de l’alumnat i als centres educatius (app LaMevaSalut).

Facilitar que un tècnic realitzi dues visites durant el curs per tal de dur a terme una valoració ambiental i estructural, observar l’aplicació dels protocols d’actuació per fer front a la COVID-19 i respondre una petita enquesta dirigida a direccions i personal docent sobre la ventilació i altres factors de prevenció.

Facilitar la mesura de marcadors de contaminació de 5-7 aules de cada centre per part del tècnic ambiental.

Participar activament en el projecte com a co-investigadors/es mitjançant diferents metodologies participatives per contribuir a la definició de millores en les intervencions de prevenció elaborades per i amb la comunitat educativa.

Respondre a una enquesta de capital científic a l’inici i al final de la recerca participativa per explorar si ha contribuït a la millora de l’aprenentatge de les ciències.

Col·laborar en l’estudi en profunditat dels contactes en cas de resultar infectat/da pel SARS-CoV-2 que consisteix en la recollida d’una mostra nasal extra per estudiar la variant del virus i facilitar els contactes per identificar possibles casos secundaris derivats d’aquest cas inicial.

Voleu participar al projecte Escoles Sentinella?

Per tal de participar en el projecte, els pares/mares/tutors, l’alumnat major de 16 anys i el personal dels centres educatius seleccionats hauran de signar el consentiment informat per acceptar la participació en el projecte. Aquest consentiment i el full d’informació han estat aprovats pel Comitè d’Investigació del Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gorina (IDIAP Jordi Gol) i pel Comitè de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón.

Com es tractaran les vostres dades?

En tot moment, les dades corresponents a les escoles, a l’alumnat i al personal docent i no docent de les escoles seran confidencials, substituint les dades personals per un codi que permeti analitzar les dades de manera anònima.

Mapa d’escoles Sentinella

Aquest és el mapa de les escoles seleccionades com a Escoles Sentinella i el nombre de participants.

Teniu dubtes?

Si teniu qualsevol dubte en relació al projecte Escoles Sentinella podeu revisar l’apartat de preguntes freqüents o contactar-nos a través del formulari.

Menu